Training & Support

การฝึกอบรมปฏิบัติงาน

     นอกจากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการสนับสนุนต่างๆ แล้ว เรามีทีมงานมืออาชีพที่จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้เหมือนร้านต้นแบบของเรา ประกอบไปด้วย ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านการขาย และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรได้ออกแบบมาให้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ช่วงก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้าน เป็นเวลารวม 30 วัน

ช่วงก่อนเปิดร้าน

  • อบรมภาคทฤษฎี 2 วัน
  • ฝึกปฏิบัติ ที่ร้านของสำนักงานใหญ่ 14 วัน
  • สอบประเมินผล 1 วัน

ช่วงหลังเปิดร้าน

  • ฝึกปฏิบัติจริง ที่ร้านของแฟรนไชส์ซี 13 วัน

     ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทางสำนักงานใหญ่จะจัดส่งทีมงานมาช่วยเหลือเสมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและตรวจสอบมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและบริการให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด