Franchise Package

  • สิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบ และโลโก้
  • การให้คำปรึกษาและวิเคราะห์เรื่องทำเล
  • การตกแต่งร้าน และเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมาตรฐาน TAROTO
  • วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเปิดร้าน
  • ระบบการบริหารจัดการ POS & IT System
  • คู่มือปฏิบัติการ (Operation Manual)
  • การฝึกอบรมปฏิบัติงานก่อนและหลังเปิดสาขา
  • การสนับสนุนทางการตลาดหลากหลายช่องทาง
  • การตรวจเยี่ยมสาขาเพื่อพัฒนาบริการและยอดขาย